KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO

VADOVAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLIŲ

 TVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 1V-45

Vilnius

 

Vadovaujantis Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-255, 19.5 punktu:

 1. T v i r t i n u Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklių naują redakciją (pridedama);
 2. N u r o d a u, kad Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklių nauja redakcija pradedama taikyti visoms kultūros ir pramogų paslaugoms, kurios bus teikiamos nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Orkestro vadovas                                                                                                                                                      Stasys Pancekauskas

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                       Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio

                                                                                                                                                                                                               simfoninio orkestro vadovo 2017 m.

                                                                                                                                                                                                          lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V-45

 

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklės nustato Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (toliau – LVSO) kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams tvarką ir sąlygas.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.
 1. SĄVOKOS
 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Abonementas – dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir LVSO ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.
  2. Bilietas –– dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir LVSO ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą.
  3. Dovanų kuponas - griežtos atskaitomybės blankas, už kurio sumą galima įsigyti bilietus į LVSO organizuojamus koncertus.
  4. Kvietimas – fiziniam asmeniui suteikta teisė apsilankyti LVSO renginyje neatlygintinai.
  5. Paslauga – Vartotojo užsakyta LVSO atlygintinai vadovaujantis sutartimi ir Taisyklėmis teikiama paslauga, vykdant profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (koncertas, opera, edukacija ir pan. paslaugos).
  6. Paslaugų suteikimo vieta – Vilniaus kongresų rūmai, Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius arba kitos LVSO iš anksto numatytos paslaugų teikimo vietos.
  7. Paslaugų teikimo pradžia – laikas, nurodytas Biliete, nuo kurio sudaroma galimybė pradėti naudotis užsakytomis Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka.
  8. Paslaugų teikimo sąlygos – LVSO interneto svetainėje viešai skelbiama oficiali informacija apie Paslaugą (įskaitant ir atskirus laikino pobūdžio pasiūlymus).
  9. Rezervavimas – išankstinis Paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti šias paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.
  10. Tinklalapis – interneto tinklalapis, kurio adresas www.lvso.lt.
  11. Vartotojas – asmuo, kuris naudojasi LVSO Paslaugomis pagal su LVSO ar LVSO įgaliotu asmeniu sudarytą kultūros ir pramogų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), patvirtintą Bilietu, asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, profesija, tenkinti.
  12. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 1. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR TEIKIMAS
 1. Paslaugos užsakomos Sutartyje ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo užsakymo būdo, Vartotojas įsipareigoja apmokėti už Paslaugas.
 2. Paslaugų suteikimo vietose (kasose) Vartotojai gali už Paslaugas apmokėti tokiu būdu:
  1. kreditine ar debetine banko kortele. Vartotojui, kuris pasirinko mokėti kreditine ar debetine banko kortele, bus atlikta šios kortelės patikrinimo procedūra. LVSO turi teisę atsisakyti parduoti Bilietus ar Abonementą Vartotojui, mokančiam kreditine ar debetine banko kortele, jeigu ji nėra išduota Vartotojui, kuris perka Bilietus ar Abonementą arba dėl to, kad neveikia šių kortelių aptarnavimo sistema.
  2. grynaisiais pinigais.
 3. Apmokėjimui už Paslaugas, kai Paslaugos įsigyjamos per LVSO įgaliotą atstovą, taikomos LVSO įgalioto atstovo nustatytos taisyklės ir procedūros.
 1. BILIETŲ IR ABONEMENTŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO, ABONEMENTŲ GALIOJIMO IR JŲ SUSTABDYMO SĄLYGOS IR TVARKA
 1. Vartotojai Bilietus ar Abonementus gali įsigyti Paslaugų suteikimo vietos kasoje nustatytomis darbo valandomis arba pasinaudoti LVSO įgalioto atstovo siūlomais įsigijimo metodais pagal LVSO įgalioto atstovo nustatytas taisykles. Bilieto ar Abonemento įsigijimo Sutartis tarp LVSO ir Vartotojo laikoma sudaryta, kai LVSO ar LVSO įgaliotam asmeniui pateikiamas Paslaugos užsakymas ir už jį pilnai atsiskaitoma. Abonementas yra 3 ir daugiau skirtingų renginių Bilietai, įskaitant elektroninius, kurie yra įsigyjami Abonementų platinimo laikotarpiu.
 2. Dovanų kuponas gali būti keičiamas į bilietus į bet kurį LVSO organizuojamą koncertą Vilniaus kongresų rūmuose per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo dienos. LVSO dovanų kuponas gali būti keičiamas tik Kongresų rūmų kasoje (Vilniaus g. 6-1, Vilnius). Dovanų kuponas nekeičiamas į bilietus su nuolaidomis, grynuosius pinigus. Jeigu bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinamas. Jeigu bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, Vartotojas turi primokėti skirtumą. Perkant bet kurios vertės LVSO dovanų kuponą ir jį iškeičiant į bilietus jam taikomas LVSO įgalioto atstovo taikomas paslaugos mokestis.
 3. LVSO ar jo įgaliotas atstovas gali atsisakyti parduoti Vartotojui Bilietą ar Abonementą, jeigu:
  1. Vartotojo veiksmai pažeidžia kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų teises;
  2. Vartotojas savo veiksmais trikdo Bilietų ar Abonementų pardavimą;
  3. Vartotojas nesilaiko nustatytų Bilietų ar Abonementų apmokėjimo procedūrų, terminų ir kitų sąlygų;
  4. Vartotojas nesilaiko kitų šių Taisyklių nuostatų.
 4. Kai yra visiškai atsiskaitoma už Bilietą ar Abonementą, kaip tai nustatyta Taisyklių 8 punkte, Bilietų ar Abonemento keitimas į kitą datą ar kitos vietos kategoriją, grąžinimas už Paslaugas sumokėto Bilieto ar Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) negalimas, išskyrus tada, kai atitinkamas koncertas ar opera, į kurį Bilietas ar Abonementas buvo įsigytas, yra atšaukiama ar keičiama ne dėl Vartotojo kaltės.
 5. Bilietų ar Abonemento pardavimas gali būti nutrauktas bet kuriuo momentu be jokio išankstinio pranešimo, netgi prieš paskelbiant Bilietų pardavimus ar nustatytų Bilietų pardavimo metu.
 6. LVSO turi teisę atšaukti renginius, keisti programas ir atlikėjus. Jeigu dėl koncerto ar operos atšaukimo ar pakeitimo (pasikeitus koncerto ar operos laikui arba atlikėjui, kurio solinis koncertas planuojamas), LVSO turi grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius), LVSO grąžins sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą per LVSO nustatytą grąžinimo terminą Vartotojui pateikus Bilietą ar Abonementą į koncertą ar operą, kuri buvo atšaukta ar pakeista. Pasibaigus grąžinimo terminui, LVSO turi teisę atsisakyti grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą.
 7. Nepriklausomai nuo priežasties (pametimas, vagystė, pažeidimas ir pan.) Bilietai ar Abonementas nebus iš naujo išduodami.
 8. Abonementas galioja tol, kol bus suteiktos pagal įsigytą Abonementą visos Paslaugos.
 1. NEMOKAMAI IR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS
 1. LVSO ir LVSO įgaliotų atstovų parduodamiems Bilietams taikomos tokios nuolaidos:
  1. 15 procentų nuolaida – dviem bilietams Omni ID, „Daily Card“ kortelių turėtojams, išskyrus kalėdinius, naujametinius, orkestro gimtadienio koncertus, operų pastatymus;
  2. 20 procentų nuolaida – dviem bilietams senjorams, neįgaliesiems, 20 (dvidešimt) ir daugiau asmenų grupei, išskyrus kalėdinius, naujametinius, orkestro gimtadienio koncertus, operas;
  3. 25 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos Abonementų akcijos metu;
  4. 30 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos Abonementų akcijos metu;
  5. 50 procentų nuolaida – dviem bilietams muzikantams ir administracijos darbuotojams, išskyrus naujametinius koncertus bei operas. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  6. 50 procentų nuolaida – dviem bilietams asmenims iki 26 metų, pateikusiems asmens dokumentą, išskyrus kalėdinius, naujametinius, Orkestro gimtadienio koncertus, operas. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  7. 70 procentų nuolaida – vienam bilietui moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems, studentams (pateikus pažymėjimą), jeigu likus mažiau nei 24 valandoms iki koncerto pradžios parduota mažiau nei 500 bilietų, išskyrus operų pastatymus. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  8. speciali nuolaida – su LVSO vadovo leidimu išimtiniais atvejais, nuolaidos dydis nustatomas, atsižvelgiant į aplinkybes (perkamų bilietų kiekį, salės užimtumą ir kt.).
 2. Paslaugų teikimo vietos kasoje ar LVSO Kvietimų forma nemokami bilietai teikiant Paslaugas suteikiami:
  1. 20 (dvidešimt) ir daugiau asmenų grupės organizatoriui – 2 (du) nemokami bilietai į tos grupės lankomą koncertą;
  2. įvairiausių akcijų, loterijų, skatinančių pardavimus, laimėtojams - po 2 nemokamus bilietus į koncertą, išskyrus naujametinius ir orkestro gimtadienio koncertus bei operų pastatymus;
  3. kitiems asmenims – LVSO vadovo įsakymu arba šių Taisyklių 17, 19 – 21 punktuose nustatyta tvarka.
 3. LVSO vadovo leidimu socialinės rūpybos įstaigos, vaikų namai, karitatyvinės organizacijos bei kitos įstaigos ir organizacijos, kurių veikla siejama su rūpinimusi socialiai jautriomis visuomenės grupėmis, kurios raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į LVSO administraciją dėl nuolaidų taikymo ar nemokamų bilietų suteikimo, gali būti pritaikyta speciali nuolaida arba suteikiami nemokami bilietai, atsižvelgiant į salės užpildymą. Minėti juridiniai asmenys, kurie gavo Kvietimus, yra atsakingi, kad Kvietimais pasinaudotų tik tie fiziniai asmenys, kurie priklauso socialiai jautriai visuomenės grupei, kuria jie rūpinasi.
 4. LVSO turi teisę keisti Taisyklėse nustatytas nuolaidų sąlygas, informuodamas apie tai Vartotojus Tinklalapyje prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 5. Darbuotojų, atlikėjų ir kitų su LVSO renginiais susijusių asmenų įėjimo į LVSO koncertus Vilniaus kongresų rūmuose tvarka:
  1. muzikantai ir administracijos darbuotojai, dirbantys konkrečiame koncerte ir (ar) operoje, įeidami į minėtą renginį, pateikia bilietų kontrolieriui ir (ar) budėtojui darbuotojo pažymėjimą,
  2. orkestro vadovas, meno vadovas bei orkestro vadovo pavaduotojas koncertinei ir administracinei veiklai gali gauti nemokamus bilietus į koncertą reprezentacinėms Orkestro reikmėms, tačiau ne daugiau nei 10 kvietimų iš viso į vieną koncertą;
  3. koncerte pasirodantys solistai gali gauti po 1-2 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame jie pasirodo;
  4. koncerte pasirodančių chorų, kitų kolektyvų vadovai gali gauti po 2 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame pasirodo jų vadovaujamas choras ir (ar) kolektyvas.
  5. žiniasklaidos atstovai, kurie rašo straipsnius ir rengia televizijos ir (ar) radijo reportažus turi teisę gauti po 1 nemokamą bilietą į koncertą, apie kurį ruošia minėtą straipsnį ir (ar) reportažą.
 6. Nemokamų bilietų išdavimo sąlygos ir tvarka:
  1. nemokamai iš viso visiems gavėjams bendrai gali būti suteikiama iki trisdešimties bilietų į kiekvieną koncertą, jei bilietai neparduoti bendra tvarka;
  2. jei yra pateikta prašymų gauti daugiau nei trisdešimt bilietų į vieną koncertą, LVSO vadovo sprendimu išimties tvarka gali būti suteikiama daugiau nemokamų bilietų, jei salės užimtumas tai leidžia; kitais atvejais nemokami bilietai suteikiami asmenims, kurie prašymą pateikė anksčiau;
  3. likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki pageidaujamo koncerto pradžios, asmenys, kurie atitinka šių Taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus, pageidaujantys gauti nemokamus bilietus, raštu ar elektroniniu paštu privalo kreiptis į Orkestrą, nurodyti pageidaujamo koncerto laiką, pageidaujamų nemokamai gauti bilietų skaičių; Orkestras privalo atsakyti likus ne mažiau nei vienai dienai iki koncerto pradžios;
  4. Likus ne mažiau nei 1 (vienai) darbo dienai iki koncerto pradžios, Koncertų skyriaus darbuotojai parengia patvirtintos formos lentelę (Taisyklių priedas Nr. 1) dėl nemokamų bilietų išdavimo į koncertą, kuri pateikiama Orkestro vadovui tvirtinti. Šie duomenys saugomi Koncertų skyriuje ne mažiau nei 1 metus nuo koncerto pradžios.
 7. Kvietimai, nemokamai suteikti bilietai negrąžinami bei nekeičiami į pinigus ar Kvietimus arba bilietus į kitus renginius.
 8. Nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas Vartotojams administruoja LVSO Koncertų skyriaus vadovas ir koncertų vadybininkas.
 1. LVSO TEISĖS IR PAREIGOS
 1. LVSO turi teisę:
  1. savo iniciatyva, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas, Paslaugų repertuarą, Paslaugų (Bilietų ar Abonementų) kainas, taikomas nuolaidų Paslaugoms sistemas, Bilietų, Abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, Abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir kitas Taisyklėse nustatytas Paslaugų teikimo sąlygas bei apie tai viešai informuoti Vartotojus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų paskelbiant apie tai Tinklalapyje;
  2. apriboti Paslaugų teikimą Taisyklėse nustatyta tvarka;
  3. kai tai būtina, nustatyti Bilietų ar Abonementų maksimalų skaičių, kurį Vartotojas gali įsigyti, bei jų įsigijimo būdą;
  4. esant poreikiui didinti esamų salėje vietų skaičių, pristatant papildomas kėdes; bilietams į šias vietas nuolaidos nėra taikomos;
  5. į vakarinius koncertus ir operas neįleisti vaikų iki 7 metų;
  6. vadovaudamasis LVSO vadovo įsakymu patvirtintomis gairėmis, pasirinkti scenos meno projekto partnerį ir nustatyti bendradarbiavimo su juo sąlygas,
  7. prie įėjimo į renginį patikrinti Vartotojo dokumentą, kuriuo remiantis Vartotojui buvo suteikta nuolaida ar suteiktas Kvietimas;
  8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiant savo paslaugas kaupti, naudoti Vartotojo duomenis, jeigu Vartotojas neišreiškia prieštaravimo dėl šių veiksmų;
  9. nevykdyti Vartotojo nurodymų ir / ar pareikalauti palikti Paslaugų teikimo vietą be galimybės grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, jeigu Vartotojas nesilaiko šių Taisyklių, visuomenėje priimtų elgesio normų, jeigu jo elgesys prieštarauja įstatymams;
  10. Kamerinių koncertų metu Bilietus parduoti tik parteryje, laikant, kad Vilniaus kongresų rūmų salės vietų skaičius yra 495, išimtiniais atvejais atidaryti balkoną.
 2. LVSO privalo:
  1. Teikti Vartotojams informaciją apie Paslaugas, vadovaudamasis Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo teikiant šias paslaugas, taisyklių, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 (toliau – Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklės) 5-7 punktais;
  2. neįvykus renginiui, Bilietus priimti ir grąžinti visą sumokėtą sumą;
  3. Vartotojo prašymu pateikti informaciją:
   1. apie LVSO veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama Paslauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;
   2. apie LVSO taikomus elgesio kodeksus (jeigu tokių yra) ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;
   3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas;
   4. užtikrinti, kad Vartotojas, prieš įsigydamas Bilietą ar Abonementą, tame tarpe ir Bilieto ar Abonemento rezervavimo metu, turėtų galimybę susipažinti su Taisyklėmis;
   5. pakeitus Taisyklių nuostatas, pasikeitus Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6, 11 ir 12 punktuose esančiai informacijai sudaryti sąlygas Vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija;
   6. platinti Bilietus ir Abonementus su Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija;
   7. nesuteikęs Paslaugų ne dėl Vartotojo kaltės, grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą. Jeigu Paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį. Šis punktas netaikomas Papildomų paslaugų atveju.
 1. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Vartotojas turi teisę:
  1. gauti LVSO kasoje ar kitose vietose, kur yra teikiamos Paslaugos, taip pat Tinklalapyje  informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6 punkte;
  2. gauti informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 8 punkte LVSO vartotojų aptarnavimo skyriuje (kasose, Koncertų skyriuje), per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pasiūlymo ar prašymo įteikimo, gauti LVSO atsakymą;
  3. jeigu ne dėl Vartotojo kaltės LVSO nesuteikia Paslaugų, per LVSO nustatytą terminą grąžinti Bilietą ar Abonementą ir gauti už nesuteiktas Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą.
 2. Vartotojas privalo:
  1. sumokėti nurodytą kainą už Paslaugas;
  2. neperleisti Bilieto ar Abonemento kitiems asmenims, siekiant komercinės naudos;
  3. naudojantis Paslauga, nepažeisti LVSO, trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų bei viešosios tvarkos principų;
  4. savo veiksmais nesukelti grėsmės kitiems Paslaugos Vartotojams ir LVSO darbuotojams Paslaugų teikimo metu;
  5. vykdyti pagrįstus LVSO nurodymus, būtinus Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti;
  6. LVSO atstovui paprašius, pateikti galiojantį dokumentą, suteikusį teisę įsigyti bilietą su nuolaida arba gauti kvietimą, vartotojas, nepateikęs galiojančio dokumento, gali būti neįleistas į salę;
  7. laikytis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų reikalavimų;
  8. be LVSO leidimo nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti koncerto ar operos ir kitaip nepažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių Paslaugos teikimo metu.
 1. TAIKOMI DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI
 1. Vartotojams yra draudžiama:
  1. perparduoti ar kitaip perduoti Bilietą ar Abonementą siekiant komercinės naudos. Jeigu LVSO nustato šį pažeidimą, LVSO gali pripažinti Bilietus ar Abonementą negaliojančiais ir neįleisti asmenų, įsigijusių tokį Bilietą ar Abonementą, bei negrąžinti už Bilietą ar Abonementą sumokėtos kainos. Jeigu vis dėlto tokie asmenys įeina į Paslaugų teikimo vietą, jų gali būti paprašyta palikti Paslaugų teikimo vietą.
  2. be LVSO leidimo filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti Paslaugų teikimą ir kitaip pažeisti autorių teises ir gretutines teises Paslaugos teikimo vietoje ir jos teikimo metu;
  3. Paslaugos teikimo metu naudotis nenurodyta Biliete ar Abonemente Vartotojui skirta vieta;
  4. Paslaugos teikimo metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais skleidžiančiais garsą prietaisais;
  5. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidinėti ir kabinėtis prie kitų Vartotojų ar asmenų Paslaugų teikimo vietoje ir Paslaugų teikimo metu;
 2. Vartotojas, pavėlavęs į renginį, yra įleidžiamas į renginį tik pertraukos metu. Tuo atveju, jeigu tokia pertrauka nėra numatyta, pavėlavęs Vartotojas į renginį nėra įleidžiamas.
 1. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
 1. Į Paslaugų teikimo vietą apsvaigę ar neblaivūs Vartotojai ir kiti asmenys neįleidžiami. Paslaugų teikimo metu pastebėti tokie asmenys turi būti išvedami iš Paslaugų teikimo vietos. Tokiais atvejais už Paslaugos nesuteikimą ar už Paslaugos teikimo nutraukimą, Vartotojams nekompensuojama.
 2. Paslaugų teikimo vietoje draudžiama lankytis infekcinėmis ligomis sergantiems ar su kitais negalavimais asmenimis, kurie kelia grėsmę savo ir / arba kitų Vartotojų ir LVSO sveikatai ir saugumui ir / arba jų elgesys prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.
 3. Vartotojams Paslaugų teikimo metu yra griežtai draudžiama:
  1. be svarbios priežasties vaikščioti Paslaugos teikimo metu;
  2. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir vartoti Paslaugų teikimo metu alkoholinius gėrimus;
  3. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą stiklinę tarą, šiukšlinti Paslaugų teikimo vietoje ir aplink ją;
  4. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir naudoti šaunamąjį ginklą, pirotechnikos priemones, sprogstamąsias medžiagas ar kitas panašias priemones ar įrankius, kurie galėtų kelti pavojų Vartotojų ar kitų asmenų saugumui ar gyvybei;
  5. rūkyti Paslaugų tiekimo vietoje.
 4. Vartotojai privalo laikytis LVSO nustatytų priešgaisrinės saugos taisyklių.
 1. LVSO IR VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ
 1. LVSO užtikrina kokybišką Paslaugų teikimą.
 2. LVSO neatsako už atvejus, kai Vartotojas negalėjo naudotis Paslauga ir/arba Vartotojui padarytą žalą, jeigu tai įvyko ne dėl LVSO kaltės.
 3. LVSO neatsako pagal reikalavimus, kilusius dėl Bilietų ar Abonementų įsigijimo iš įgaliotų LVSO atstovų ir kitų asmenų.
 4. LVSO neatsako už Vartotojų asmeninius daiktus Paslaugų teikimo vietoje.
 5. Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, visiškai atsako už savo veiksmus.
 6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal sudarytas Sutartis nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių(force majeure) Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Nenugalimos jėgos aplinkybe laikomas ir atvejis, kai LVSO ne dėl savo kaltės negali užtikrinti artisto dalyvavimo arba viso numatyto repertuaro atlikimo.
 7. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose šių Taisyklių punktuose nenustatyta kitaip.
 8. Jeigu šiose Taisyklėse ar Sutartyje aiškiai nenustatyta kitaip, nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai šaliai, pvz., už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir panašiai.
 1. GINČŲ SPRENDIMAS
 1. Vartotojas, manydamas, kad LVSO nesuteikė jam informacijos, nurodytos Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklėse, suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, ar Vartotojas turi kitų pretenzijų dėl LVSO teikiamų paslaugų pirmiausiai turi kreiptis į LVSO ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu LVSO netenkina Vartotojo reikalavimų, o Vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, Vartotojas savo reikalavimus LVSO pateikia raštu.
 2. LVSO privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti Vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalo pridėti prie LVSO atsakymo Vartotojui). Vartotojo prašymus LVSO nagrinėja nemokamai.
 3. Jeigu LVSO nevykdo Vartotojo reikalavimo, Vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

____________

 

 

 

 

 

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO

VADOVAS

ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLIŲ 23.4 PUNKTO PAPILDYMO

2015 m. sausio 15 d. Nr. 1V-6
Vilnius

Papildau Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras laikinai einančio orkestro vadovo pareigas 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-25 „Dėl Kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ 23.4 punktą ir išdėstau taip:

„23.4 Esant poreikiui didinti esamų salėje vietų skaičių, pristatant papildomas kėdes. Bilietams į šias vietas nuolaidos nėra taikomos.“

Laikinai einantis orkestro vadovo pareigas

Stasys Pancekauskas

 

 

PATVIRTINTA

Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro laikinai einančio vadovo pareigas 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1V-25

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams taisyklės nustato Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (toliau – LVSO) kultūros ir pramogų paslaugų teikimo vartotojams tvarką ir sąlygas.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu, Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. ĮV-107 „Dėl teatrų ir koncertinių įstaigų paslaugų teikimo taisyklių“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

II. SĄVOKOS

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Abonementas - 3, 4, 5 ir daugiau skirtingų koncertų Bilietai, įskaitant elektroninius. 
  2. Bilietas – dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis Vartotojo ir LVSO ar LVSO įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi Paslaugomis.
  3. Dovanų kuponas - griežtos atskaitomybės blankas, už kurio sumą galima įsigyti bilietus į LVSO organizuojamus koncertus.
  4. Kvietimas – fiziniam asmeniui suteikta teisė apsilankyti LVSO renginyje neatlygintinai.
  5. Paslauga – Vartotojo užsakyta LVSO atlygintinai vadovaujantis sutartimi ir Taisyklėmis teikiama paslauga, vykdant profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (koncertas ir opera).
  6. Paslaugų suteikimo vieta – Vilniaus kongresų rūmai, Vilniaus g. 6/16, LT-01102 Vilnius.
  7. Paslaugų teikimo pradžia – laikas, nurodytas Biliete, nuo kurio sudaroma galimybė pradėti naudotis užsakytomis Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka.
  8. Paslaugų teikimo sąlygos – LVSO interneto svetainėje viešai skelbiama oficiali informacija apie Paslaugą (įskaitant ir atskirus laikino pobūdžio pasiūlymus).
  9. Rezervavimas – išankstinis Paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti šias paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.
  10. Tinklalapis – interneto tinklalapis, kurio adresas www.lvso.lt.
  11. Vartotojas – asmuo, kuris naudojasi LVSO Paslaugomis pagal su LVSO ar LVSO įgaliotu asmeniu sudarytą kultūros ir pramogų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), patvirtintą Bilietu, asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, profesija, tenkinti.
  12. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR TEIKIMAS

 1. Paslaugos užsakomos Sutartyje ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo užsakymo būdo, Vartotojas įsipareigoja apmokėti už Paslaugas.
 2. Paslaugų suteikimo vietose (kasose) Vartotojai gali už Paslaugas apmokėti tokiu būdu:
  1. kreditine ar debetine banko kortele. Vartotojui, kuris pasirinko mokėti kreditine ar debetine banko kortele, bus atlikta šios kortelės patikrinimo procedūra. LVSO turi teisę atsisakyti parduoti Bilietus ar Abonementą Vartotojui, mokančiam kreditine ar debetine banko kortele, jeigu ji nėra išduota Vartotojui, kuris perka Bilietus ar Abonementą arba dėl to, kad neveikia šių kortelių aptarnavimo sistema.
  2. grynaisiais pinigais.
 3. Apmokėjimui už Paslaugas, kai Paslaugos įsigyjamos per LVSO įgaliotą atstovą, taikomos LVSO įgalioto atstovo nustatytos taisyklės ir procedūros.

IV. BILIETŲ IR ABONEMENTŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO, ABONEMENTŲ GALIOJIMO IR JŲ SUSTABDYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Vartotojai Bilietus ar Abonementus gali įsigyti Paslaugų suteikimo vietos kasoje nustatytomis darbo valandomis arba pasinaudoti LVSO įgalioto atstovo siūlomais įsigijimo metodais pagal LVSO įgalioto atstovo nustatytas taisykles. Bilieto ar Abonemento įsigijimo Sutartis tarp LVSO ir Vartotojo laikoma sudaryta, kai LVSO ar LVSO įgaliotam asmeniui pateikiamas Paslaugos užsakymas ir už jį pilnai atsiskaitoma.
 2. Dovanų kuponas gali būti keičiamas į bilietus į bet kurį LVSO organizuojamą koncertą Vilniaus kongresų rūmuose per 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. LVSO dovanų kuponas gali būti keičiamas tik Kongresų rūmų kasoje (Vilniaus g. 6/16, Vilnius). Dovanų kuponas nekeičiamas į bilietus su nuolaidomis, grynuosius pinigus. Jeigu bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinamas. Jeigu bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, Vartotojas turi primokėti skirtumą. Perkant bet kurios vertės LVSO dovanų kuponą ir jį iškeičiant į bilietus jam gali būti taikomas LVSO įgalioto atstovo taikomas paslaugos mokestis.
 3. LVSO ar jo įgaliotas atstovas gali atsisakyti parduoti Vartotojui Bilietą ar Abonementą, jeigu:
  1. Vartotojo veiksmai pažeidžia kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų teises;
  2. Vartotojas savo veiksmais trikdo Bilietų ar Abonementų pardavimą;
  3. Vartotojas nesilaiko nustatytų Bilietų ar Abonementų apmokėjimo procedūrų, terminų ir kitų sąlygų;
  4. Vartotojas nesilaiko kitų šių Taisyklių nuostatų.
 4. Kai yra visiškai atsiskaitoma už Bilietą ar Abonementą, kaip tai nustatyta Taisyklių 8 punkte, Bilietų ar Abonemento keitimas į kitą datą ar kitos vietos kategoriją, grąžinimas už Paslaugas sumokėto Bilieto ar Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) negalimas, išskyrus tada, kai atitinkamas koncertas ar opera, į kurį Bilietas ar Abonementas buvo įsigytas, yra atšaukiama ar keičiama ne dėl Vartotojo kaltės.
 5. Bilietų ar Abonemento pardavimas gali būti nutrauktas bet kuriuo momentu be jokio išankstinio pranešimo, netgi prieš paskelbiant Bilietų pardavimus ar nustatytų Bilietų pardavimo metu.
 6. LVSO turi teisę atšaukti renginius, keisti programas ir atlikėjus. Jeigu dėl koncerto ar operos atšaukimo ar pakeitimo (pasikeitus koncerto ar operos laikui arba atlikėjui, kurio solinis koncertas planuojamas), LVSO turi grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą, LVSO grąžins sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą per LVSO nustatytą grąžinimo terminą Vartotojui pateikus Bilietą ar Abonementą į koncertą ar operą, kuri buvo atšaukta ar pakeista. Pasibaigus grąžinimo terminui, LVSO turi teisę atsisakyti grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto ar Abonemento kainą.
 7. Nepriklausomai nuo priežasties (pametimas, vagystė, pažeidimas ir pan.) Bilietai ar Abonementas nebus iš naujo išduodami.
 8. Abonementas galioja tol, kol bus suteiktos pagal įsigytą Abonementą visos Paslaugos.

V. NEMOKAMAI IR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS

 1. LVSO ir LVSO įgaliotų atstovų parduodamiems Bilietams taikomos tokios nuolaidos:
  1. 15 procentų nuolaida – dviem bilietams Sidabrinės ir Auksinės Omni ID kortelės turėtojams, „Vilnius City Card” kortelės turėtojams, išskyrus kalėdinius, naujametinius, orkestro gimtadienio koncertus, operų pastatymus;
  2. 20 procentų nuolaida – dviem bilietams moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems, studentams (pateikus pažymėjimą), ISIC, ITIC, „Daily Card“ bei „Laisvalaikio“ kortelių turėtojams, 20 (dvidešimt) ir daugiau asmenų grupei, išskyrus kalėdinius, naujametinius, orkestro gimtadienio koncertus, operų pastatymus;
  3. 20 procentų nuolaida – dviem bilietams kultūros srities darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su kultūra, kuriems tai svarbu profesiniu, edukaciniu, vadybiniu, motyvaciniu ar kitu požiūriu (pvz., kultūros įstaigų, centrų darbuotojai, muzikologai, mokytojai, dėstytojai, teatrologai, kultūrinių laidų ir leidinių rengėjai ir pan.) (pateikus darbuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį šį faktą), išskyrus kalėdinius, naujametinius, orkestro gimtadienio koncertus, operų pastatymus. Nuolaida taikoma tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  4. 25 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos abonementų akcijos metu;
  5. 30 procentų nuolaida – atskirai paskelbtos abonementų akcijos metu;
  6. 50 procentų nuolaida – muzikantams ir administracijos darbuotojams įsigyti po du bilietus su nurodytomis vietomis, išskyrus Naujametinius koncertus bei operas. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  7. 70 procentų nuolaida – vienam bilietui moksleiviams, senjorams, studentams (pateikus pažymėjimą), jeigu likus mažiau nei 24 valandoms iki koncerto pradžios parduota mažiau nei 500 bilietų, išskyrus operų pastatymus. Nuolaida taikoma perkant bilietus tik Vilniaus kongresų rūmų kasoje;
  8. speciali nuolaida – su LVSO vadovo leidimu išimtiniais atvejais, nuolaidos dydis nustatomas, atsižvelgiant į aplinkybes (perkamų bilietų kiekį, salės užimtumą ir kt.).
 2. Paslaugų teikimo vietos kasoje ar LVSO kvietimų forma nemokami bilietai teikiant Paslaugas suteikiami:
  1. 20 (dvidešimt) ir daugiau asmenų grupės organizatoriui – 2 (du) nemokami bilietai į tos grupės lankomą koncertą;
  2. įvairiausių akcijų, loterijų, skatinančių pardavimus, laimėtojams - po 2 nemokamus bilietus į koncertą, išskyrus naujametinius ir orkestro gimtadienio koncertus bei operų pastatymus;
  3. kitiems asmenims – LVSO vadovo įsakymu arba šių Taisyklių 17, 19 – 21 punktuose nustatyta tvarka.
 3. LVSO vadovo leidimu socialinės rūpybos įstaigos, vaikų namai, karitatyvinės organizacijos bei kitos įstaigos ir organizacijos, kurių veikla siejama su rūpinimusi socialiai jautriomis visuomenės grupėmis, kurios raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į LVSO administraciją dėl nuolaidų taikymo ar nemokamų bilietų suteikimo, gali būti pritaikyta speciali nuolaida arba suteikiami nemokami bilietai, atsižvelgiant į salės užpildymą.
 4. LVSO turi teisę keisti Taisyklėse nustatytas nuolaidų sąlygas, informuodamas apie tai Vartotojus tinklalapyje prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 5. Darbuotojų, atlikėjų ir kitų su LVSO renginiais susijusių asmenų įėjimo į LVSO koncertus Vilniaus kongresų rūmuose tvarka:
  1. muzikantai ir administracijos darbuotojai, dirbantys konkrečiame koncerte ir (ar) operoje, įeidami į minėtą renginį, pateikia bilietų kontrolieriui ir (ar) budėtojui darbuotojo pažymėjimą,
  2. orkestro vadovas, meno vadovas bei orkestro vadovo pavaduotojas koncertinei ir administracinei veiklai gali gauti nemokamus bilietus į koncertą reprezentacinėms Orkestro reikmėms, tačiau ne daugiau nei 10 kvietimų iš viso į vieną koncertą;
  3. koncerte pasirodantys solistai gali gauti po 1-2 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame jie pasirodo;
  4. koncerte pasirodančių chorų, kitų kolektyvų vadovai gali gauti po 2 nemokamus bilietus į koncertą, kuriame pasirodo jų vadovaujamas choras ir (ar) kolektyvas.
  5. žiniasklaidos atstovai, kurie rašo straipsnius ir rengia televizijos ir (ar) radijo reportažus turi teisę gauti po 1 nemokamą bilietą į koncertą, apie kurį ruošia minėtą straipsnį ir (ar) reportažą.
 6. Nemokamų bilietų išdavimo sąlygos ir tvarka:
  1. nemokamai iš viso visiems gavėjams bendrai gali būti suteikiama iki trisdešimties bilietų į kiekvieną koncertą, išskyrus Orkestro naujametinį koncertą, Orkestro gimtadienius, operas, jei bilietai neparduoti bendra tvarka;
  2. jei yra pateikta prašymų gauti daugiau nei trisdešimt bilietų į vieną koncertą, LVSO vadovo sprendimu išimties tvarka gali būti suteikiama daugiau nemokamų bilietų, jei salės užimtumas tai leidžia; kitais atvejais nemokami bilietai suteikiami asmenims, kurie prašymą pateikė anksčiau;
  3. likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki pageidaujamo koncerto pradžios, asmenys, kurie atitinka šių Taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus, pageidaujantys gauti nemokamus bilietus, raštu ar elektroniniu paštu privalo kreiptis į Orkestrą, nurodyti pageidaujamo koncerto laiką, pageidaujamų nemokamai gauti bilietų skaičių; Orkestras privalo atsakyti likus ne mažiau nei vienai dienai iki koncerto pradžios;
  4. Likus ne mažiau nei 1 (vienai) darbo dienai iki koncerto pradžios, Koncertų skyriaus darbuotojai parengia patvirtintos formos lentelę (Taisyklių priedas Nr. 1) dėl nemokamų bilietų išdavimo į koncertą, kuri pateikiama Orkestro vadovui tvirtinti. Šie duomenys saugomi Koncertų skyriuje ne mažiau nei 1 metus nuo koncerto pradžios.
 7. Kvietimai, nemokamai suteikti bilietai negrąžinami bei nekeičiami į pinigus ar kvietimus arba bilietus į kitus renginius.
 8. Nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas Vartotojams administruoja LVSO Koncertų skyriaus vadovas ir koncertų vadybininkas.

VI. LVSO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. LVSO turi teisę:
  1. savo iniciatyva, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas, Paslaugų repertuarą, Paslaugų (Bilietų ar Abonementų) kainas, taikomas nuolaidų Paslaugoms sistemas, Bilietų, Abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, Abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir kitas Taisyklėse nustatytas Paslaugų teikimo sąlygas bei apie tai viešai informuoti Vartotojus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų paskelbiant apie tai tinklalapyje;
  2. apriboti Paslaugų teikimą Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka;
  3. kai tai būtina, nustatyti Bilietų ar Abonementų maksimalų skaičių, kurį Vartotojas gali įsigyti, bei jų įsigijimo būdą;
  4. esant poreikiui didinti esamų salėje vietų skaičių, pristatant papildomas kėdes;
  5. į vakarinius koncertus ir operas neįleisti vaikų iki 7 metų;
  6. vadovaudamasis LVSO vadovo įsakymu patvirtintomis gairėmis, pasirinkti scenos meno projekto partnerį ir nustatyti bendradarbiavimo su juo sąlygas,
  7. prie įėjimo į renginį patikrinti vartotojo dokumentą, kuriuo remiantis vartotojui buvo suteikta nuolaida ar suteiktas kvietimas;
  8. vadovaudamasis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiant savo paslaugas kaupti, naudoti Vartotojo duomenis, jeigu Vartotojas neišreiškia prieštaravimo dėl šių veiksmų;
  9. nevykdyti Vartotojo nurodymų ir / ar pareikalauti palikti Paslaugų teikimo vietą be galimybės grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, jeigu Vartotojas nesilaiko šių Taisyklių, visuomenėje priimtų elgesio normų, jeigu jo elgesys prieštarauja įstatymams.
 2. LVSO privalo:
  1. Teikti Vartotojams informaciją apie Paslaugas, vadovaudamasis Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo teikiant šias paslaugas, taisyklių, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 (toliau – Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklės) 5-7 punktais;
  2. neįvykus renginiui, bilietus priimti ir grąžinti visą sumokėtą sumą;
  3. Vartotojo prašymu pateikti informaciją:
   1. apie LVSO veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama Paslauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;
   2. apie LVSO taikomus elgesio kodeksus (jeigu tokių yra) ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;
   3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas;
   4. užtikrinti, kad Vartotojas, prieš įsigydamas Bilietą ar Abonementą, tame tarpe ir Bilieto ar Abonemento rezervavimo metu, turėtų galimybę susipažinti su Taisyklėmis;
   5. pakeitus Taisyklių nuostatas, pasikeitus Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6, 11 ir 12 punktuose esančiai informacijai sudaryti sąlygas Vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija;
   6. platinti Bilietus ir Abonementus su Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija;
   7. nesuteikęs Paslaugų ne dėl Vartotojo kaltės, grąžinti už Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą. Jeigu Paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį. Šis punktas netaikomas Papildomų paslaugų atveju.

VII. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Vartotojas turi teisę:
  1. gauti LVSO kasoje ar kitose vietose, kur yra teikiama Paslauga, taip pat tinklalapyje informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 6 punkte;
  2. gauti informaciją, nurodytą Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklių 8 punkte LVSO vartotojų aptarnavimo skyriuje (kasose, Koncertų skyriuje), per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pasiūlymo ar prašymo įteikimo, gauti LVSO atsakymą;
  3. jeigu ne dėl Vartotojo kaltės LVSO nesuteikia Paslaugų, per LVSO nustatytą terminą grąžinti Bilietą ar Abonementą ir gauti už nesuteiktas Paslaugas sumokėtą Bilieto, Abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius) per LVSO nustatytą terminą.
 2. Vartotojas privalo:
  1. sumokėti nurodytą kainą už Paslaugas;
  2. neperleisti Bilieto ar Abonemento kitiems asmenims, siekiant komercinės naudos;
  3. naudojantis Paslauga, nepažeisti LVSO, trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų bei viešosios tvarkos principų;
  4. savo veiksmais nesukelti grėsmės kitiems Paslaugos Vartotojams ir LVSO darbuotojams Paslaugų teikimo metu;
  5. vykdyti pagrįstus LVSO nurodymus, būtinus Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti;
  6. LVSO atstovui paprašius, pateikti galiojantį dokumentą, suteikusį teisę įsigyti bilietą su nuolaida arba gauti kvietimą, vartotojas, nepateikęs galiojančio dokumento, gali būti neįleistas į salę;
  7. laikytis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų reikalavimų;
  8. be LVSO leidimo nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti koncerto ar operos ir kitaip nepažeisti autorių teisių ir gretutinių teisių Paslaugos teikimo metu.

VIII. TAIKOMI DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI

 1. Vartotojams yra draudžiama:
  1. perparduoti ar kitaip perduoti Bilietą ar Abonementą siekiant komercinės naudos. Jeigu LVSO nustato šį pažeidimą, LVSO gali pripažinti Bilietus ar Abonementą negaliojančiais ir neįleisti asmenų, įsigijusių tokį Bilietą ar Abonementą, bei negrąžinti už Bilietą ar Abonementą sumokėtos kainos. Jeigu vis dėlto tokie asmenys įeina į Paslaugų teikimo vietą, jų gali būti paprašyta palikti Paslaugų teikimo vietą.
  2. be LVSO leidimo filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti koncerto ar operos ir kitaip pažeisti autorių teises ir gretutines teises Paslaugos teikimo vietoje ir jos teikimo metu;
  3. Paslaugos teikimo metu naudotis nenurodyta Biliete ar Abonemente Vartotojui skirta vieta;
  4. Paslaugos teikimo metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais skleidžiančiais garsą prietaisais;
  5. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidžiamai kibti prie kitų Vartotojų ar asmenų Paslaugų teikimo vietoje ir Paslaugų teikimo metu;
 2. Vartotojas, pavėlavęs į koncertą ar operą, bus įleistas į renginį tik pertraukos metu. Tuo atveju, jeigu tokia pertrauka nėra numatyta, pavėlavęs Vartotojas į renginį nebus įleistas.

IX. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Į Paslaugų teikimo vietą apsvaigę ar neblaivūs Vartotojai ir kiti asmenys neįleidžiami. Paslaugų teikimo metu pastebėti tokie asmenys turi būti išvedami iš Paslaugų teikimo vietos. Tokiais atvejais už Paslaugos nesuteikimą ar už Paslaugos teikimo nutraukimą, Vartotojams nekompensuojama.
 2. Paslaugų teikimo vietoje draudžiama lankytis infekcinėmis ligomis sergantiems ar su kitais negalavimais asmenimis, kurie kelia grėsmę savo ir / arba kitų Vartotojų ir LVSO sveikatai ir saugumui ir / arba jų elgesys prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.
 3. Vartotojams Paslaugų teikimo metu yra griežtai draudžiama:
  1. be svarbios priežasties vaikščioti koncerto ar operos metu;
  2. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir vartoti Paslaugų teikimo metu alkoholinius gėrimus;
  3. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir mėtyti koncerto ar operos metu stiklinę tarą ar kitus kietus daiktus;
  4. įsinešti į Paslaugų teikimo vietą ir naudoti šaunamąjį ginklą, pirotechnikos priemones, sprogstamąsias medžiagas ar kitas panašias priemones ar įrankius, kurie galėtų kelti pavojų Vartotojų ar kitų asmenų saugumui ar gyvybei;
  5. rūkyti Paslaugų tiekimo vietoje.
 4. Vartotojai privalo laikytis LVSO nustatytų priešgaisrinės saugos taisyklių.

X. LVSO IR VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

 1. LVSO užtikrina kokybišką Paslaugų teikimą.
 2. LVSO neatsako už atvejus, kai Vartotojas negalėjo naudotis Paslauga ir/arba Vartotojui padarytą žalą, jeigu tai įvyko ne dėl LVSO kaltės.
 3. LVSO neatsako pagal reikalavimus, kilusius dėl Bilietų ar Abonementų įsigijimo iš įgaliotų LVSO atstovų ir kitų asmenų.
 4. LVSO neatsako už Vartotojų asmeninius daiktus Paslaugų teikimo vietoje.
 5. Vartotojas, naudodamasis Paslaugomis, visiškai atsako už savo veiksmus.
 6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal sudarytas Sutartis nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nustatyta tvarka.
 7. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose šių Taisyklių punktuose nenustatyta kitaip.
 8. Jeigu šiose Taisyklėse ar Sutartyje aiškiai nenustatyta kitaip, nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai šaliai, pvz., už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir panašiai.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Vartotojas, manydamas, kad LVSO nesuteikė jam informacijos, nurodytos Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų taisyklėse, suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, ar Vartotojas turi kitų pretenzijų dėl LVSO teikiamų paslaugų pirmiausiai turi kreiptis į LVSO ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu LVSO netenkina Vartotojo reikalavimų, o Vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, Vartotojas savo reikalavimus LVSO pateikia raštu.
 2. LVSO privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti Vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalo pridėti prie LVSO atsakymo Vartotojui). Vartotojo prašymus LVSO nagrinėja nemokamai.
 3. Jeigu LVSO nevykdo Vartotojo reikalavimo, Vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba teismą.

 

Koncertinės įstaigos

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovo

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V-45

Priedas Nr. 1

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO

ATASKAITA Nr._____________
APIE NEMOKAMAI SUTEIKIAMUS BILIETUS Į LVSO KONCERTĄ

 

Koncerto pavadinimas, data: ________________________________________

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas

Suteiktas nemokamų bilietų skaičius

Vietos salėje

Pastabos

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Koncertų skyriaus vadovas/ė   ____________________       ___________________________

                                                                                                            (parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

Koncertų skyriaus vadybininkas/ė  ___________________   ___________________________

                                                                                                            (parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

 

TVIRTINU:

 

Orkestro vadovas

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(data)